Advance Diploma in Vedic karmakand, jyotish & vastu

 

iz'u iz=

izFke % oSfnd deZdk.M&Hkkx izFke

f}rh; % oSfnd deZdk.M&Hkkx f}rh;

r`rh; % Hkkjrh; T;ksfrfoZKkue~

prqFkZ % Hkkjrh; okLrqfoKkue~

Notified Under Section (3) of University Grants Commission Act.
@ 2007 Banasthali Vidyapith.